SIMH Sweden AB´s grund för kvalitetsarbete

SIMH Sweden AB skall kunna uppfylla och helst överträffa kundens förväntningar. Alla medarbetare skall vara engagerade och ta ansvar för förbättringsarbetet. Vi ska arbeta med ett genomgripande kvalitetstänkande och ständiga förbättringar inom hela företaget. Korrekt information och en fungerande dialog mellan olika parter på olika beslutsnivåer i relationen mellan SIMH Sweden AB och kunden är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla och erbjuda en kundspecifik och kvalitetssäkrad service. Alla medarbetare på SIMH Sweden AB ska vara professionella i vår kommunikation med kunden samt bemöta kunden på ett vänligt och serviceinriktat sätt.

SIMH Sweden AB erhåller följande certifieringar: Kvalitet: ISO 9001:2015; Miljö: ISO 14001:2015; Arbetsmiljö: OHSAS 18001:2007. SIMH AB genomgår årlig extern revision för att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt ovanstående certifieringsstandarder.

Rutiner

SIMH Sweden AB följer ett kontinuerligt kvalitetstänkande och arbetar enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Vi utför stickprovsanalyser och regelbundna kvalitetskontroller för att verka förebyggande samt säkerställa en hög och jämn kvalitetsnivå innan arbete påbörjas.

Kunden är garanterad en kvalitetssäkrad service. Skulle vår kvalitet inte motsvara kundens förväntningar åtgärdas detta omgående. Personalen använder sig av företagets märkta kläder samt ID-bricka. Vid sjukdom ersätts personalen från dag 1. Samtlig nyanställd personal genomgår SIMHs teoretiska och praktiska utbildning innan arbete startas. Därefter följer regelbundna utbildningar och workshops. Vi har SRY- och PRYL certifierad personal.